خانه » کتاب Remote Sensing

کتاب Remote Sensing

دانلود کتاب Remote Sensing of Coastal Environments

دانلود کتاب سنجش از دور محیطهای ساحلی

این کتاب دارای بخشهای مختلفی از کاربرد تصاویر رادار و لیدار  و فراطیفی  و دیگر تصاویر در محیطهای ساحلی می باشد و برای مطالعات مربوط به ساحل یکی از بهترین منابع به شمار می رود.

Remote Sensing of Coastal EnvironmentsRemote Sensing of Coastal Environmentsدانلود کتاب